Artwork - Julian Caleb Dela Cruz

MASKARA SANG BALANGAW

Maire O. Kan’t

Balangaw sang kahawaan,

Yara ka sa putokputokan sang kalibutan;

Sidlak sang adlaw napawaan,

Sang ulan nawisikan.

Utdon mo bala ang mga kamot,

Kon ikaw ang naluyagan itudlo?

Bulagon mo bala ang mga mata,

Kon ikaw ang labing hingabut lantawon?

Apang ngaa ang kurba masinulub-on?

Duag dekolor ang kasanag, masinadyahon nga nawung;

Apang ngaa madulom ang nabatyagan?

Arko gapaidalom, kasubo nga balatyagon.

Apang ngaa madasig ka madula,

Kon ikaw ang patimaan sang paglaum?

Ano na matabo sa mga handum,

Nga imo ginbayaan sa sini nga kalibutan?

Mamingawon nga pamatasan sa itsura sang kalipayan.

Ikaw bala ang kasanag matapos sang kadudolman,

Ukon ikaw isa lang ka maskara sang yuhum

Samtang ga-antus sang kalainan?

Published: April 25, 2022